Laatste nieuws

Flevoland

dierplaagbestrijding

DPB

Vossen

Vossenbestrijding


De vos is een beschermde inheemse diersoort (artikel 4, eerste lid, onder a, FFwet). Het is echter zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schadetoebrengende dieren te weren; dit houdt in het treffen van zodanige maatregelen dat zo’n dier wegblijft (voorbeeld: plaatsen van een vossenkerend raster). Indien de schade of hinder d.m.v. het treffen van weringsmaatregelen niet of niet voldoende beperkt of voorkomen kan worden, kan in bepaalde gevallen een ontheffing worden verkregen. Primair is de provincie hiertoe bevoegd. Zo kan de provincie een ontheffing verlenen om schade, veroorzaakt door vossen aan niet bedrijfsmatig gehouden vee te bestrijden of voorkomen. Als het weren en de provinciale ontheffing geen oplossing bieden, kan ook een ontheffing verleend worden door de minister van LNV. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen. Behalve de algemene voorwaarde dat de gunstige staat van instandhouding (info) niet in gevaar mag komen en de eis dat er geen andere bevredigende oplossing (info) mag bestaan, moet er ook sprake zijn van een van de in artikel 2, derde lid, Vrijstellingsbesluit genoemde belangen.